info@iremtandoğarekinci.av.tr
0312 911 19 00
0226 911 00 91

Takip Edin:

MAKALELERİZALE-İ ŞUYU ( ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ) DAVALARI

30 Mart 2020

ORMAN KADASTROSU NEDİR ?

Devletin, kamu tüzel kişilerin ya da özel ormanların ve bu ormanlara ait her türlü taşınmaz malın ormanlar ile ortak sınırlarını belirleyen kadastral işlemlere orman kadastrosu denir. Orman kadastrosu ile orman sınırları belirlenerek bir kadastral harita üzerinde gösterilir. Orman kadastrosu çalışmalarında, kadastro komisyonlarınca arazide orman sınırlarının belirlenmesinin ardından, bu yerin haritası da hazırlanmaktadır. Harita ile orman ve orman olmayan kısımlar ile orman dışına çıkarılan yerler tespit edilir, belirli bir şekilde gösterilir.

HUKUKEN ORMAN NEDİR ?
6181 Sayılı Orman Kanunu Madde 1 – ‘’Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.’’ Şeklinde ormanı tanımlamıştır.Ancak bir yerin üzerinde bitki örtüsü olmasa dahi, o yerin toprağının orman niteliği varsa o yere orman denileceğidir. Orman olup olmadığının tespiti, kadastro çalışmaları sonucu ortaya çıkar.Orman kadastrosu yapılmamış olan yerler ise, daha evvel belirlenmiş orman sınırları esas olarak kabul edilmek sureti ile bir yerin Orman olup olmadığına karar verilir.

HUKUKEN ORMAN SAYILMAYAN YERLER

6181 Sayılı Orman Kanunu Madde 1 devamı ; Ancak :

A) Sazlıklar;

B) Step nebatlariyle örtülü yerler;
C) Her çeşit dikenlikler;
Ç) Parklar;
D) (Değişik: 23/9/1983 – 2896/1 md.) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler,
E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmiyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler;
F) (Değişik : 22/5/1987 – 3373/1 md.) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halinde ki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler,

G) (Değişik : 22/5/1987 – 3373/1 md.) Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,

H) (Değişik: 5/11/2003-4999/1 md.) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan (…)(1) fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar,

İ) (Değişik : 23/9/1983 – 2896/1 md.) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet Ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 9/7/1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar,

J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımıyan yerler, orman sayılmaz.

HUKUKEN ORMAN SAYILAN YERLERİN SINIFLANDIRILMASI

6183 Sayılı Orman Kanunu Madde 4 – Ormanlar mülkiyet ve idare bakımından

A) Devlet ormanları;

B) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar;

C) Hususi ormanlar;
Vasıf ve karakter bakımından:

A) Muhafaza ormanları;

B) Milli parklar;

C) İstihsal ormanları; olmak üzere ayrılır.

ORMAN KADASTROSU

6183 Sayılı Orman Kanunu Madde 7 –Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması yapılmış olup da sınırlandırma sırasında orman olduğu halde orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususi ormanların, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tespiti ile 2 nci madde uygulamaları ile ilgili olarak kadastrosu kesinleşmiş yerlerde tespit edilen fennî hataların düzeltilmesi işleri orman kadastro komisyonları tarafından yapılır.Ancak, henüz orman kadastrosuna başlanılmamış yerlerde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre belirlenen orman sınırı, orman kadastro komisyonunca belirlenen orman sınırı niteliğini kazanır.Orman kadastro komisyonlarınca ormanların kadastrosu ve Devlet ormanlarında yapılacak 2 nci maddenin (B) bendi uygulamaları resen, 2 nci maddenin (A) bendi uygulamaları müracaatın değerlendirilmesi ve Bakanlığın onayı ile bedelsiz olarak, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ve hususi ormanlarda 2 nci maddenin (B)bendi uygulamaları ise bu ormanların sahiplerinin müracaatı üzerine bedeli karşılığında yapılır. Orman kadastro komisyonları, Orman Genel Müdürlüğünce atanacak bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri, bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde ziraat teknisyeni, mahalli ziraat odalarınca bildirilecek bir temsilci ile beldelerde belediye encümenince, mahalle ve köylerde muhtarlıkça bildirilecek bir temsilci olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.
ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ 

6183 Sayılı Orman Kanunu Madde 11 –  Orman kadastro komisyonlarınca alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritalar askı suretiyle otuz gün süre ile ilan edilir. Bu ilan ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir.Tutanak ve haritalara karşı itirazı olanlar; askı tarihinden itibaren otuz gün içinde kadastro mahkemelerinde, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemelerde dava açabilirler. İlan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritalar kesinleşir. Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanak ve haritaların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak Hazine hariç itiraz olunamaz ve dava açılamaz. Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğü; 2 nci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasım Hazine ve Orman Genel Müdürlüğüdür.Orman Genel Müdürlüğünce açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerdir.

HUKUKEN 2/B NEDİR ?

Kadastro komisyonlarınca arazide orman sınırlarının belirlenmesinin ardından, bu yerin haritası da hazırlanmaktadır. Harita ile orman ve orman olmayan kısımlar ile orman dışına çıkarılan yerler tespit edilir, belirli bir şekilde gösterilir. Orman haritalarında; orman olan yerler yeşil, orman sayılmayan yerler sarı, 2/B maddesine giren yerler kırmızı, tespit dışı bırakılan yerler sarı renkle boyanır. Hatalı olduğu tespit edilen haritalar üzerinde düzeltme işlemleri yapılabilir.Orman alanlarından başka amaçla kullanılmak üzere orman sınırları dışına çıkarılma işlemine basitçe”2/B” uygulaması denilmektedir. “2/B”nin hukuki dayanağı, Anayasanın 169 ve 170. Maddeleri ile 6831 Saylı Kanunun 2. madde/B fıkrasıdır.

6183 Sayılı Orman Kanunu Madde 2 Fıkra B hükmü  ‘’ Orman sayılan yerlerden: 

B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, Orman sınırları dışına çıkartılır. Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır. Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz ‘’ şeklindedir.

Anayasa 169 Madde:…“Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.”

Anayasa 170. Madde:..“31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması; orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir.”

Yasa hükmünden 2/B arazi statüsüne girebilecek arazilerin şartları önceden belirlenmiştir. Bu şartlar şöyledir; Orman arazisi olarak kalmasının bir yararı olmayan, aksine tarım arazisi olmasının faydalı bulunduğu tespit edilen yerlerde,1981 yılından önce orman özelliğini kaybetmiş olan tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, narenciye alanları, meyvelik gibi çeşitli tarım arazileri veya hayvancılıkta kullanılmasında sakınca olmayan yerlerde 2/B önem kazanır.

6183 SY. MADDE 2/B UYARINCA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN ARAZİLER ARAZİLERİNİ KİMLER SATIN ALABİLİR ?

15 Ocak 2009 da “5831 Sayılı Tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” la 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun kadastro çalışmalarını düzenleyen 7, 9, 45.nci maddelerini değiştirildi ve bir de Ek madde-10 getirildi. Böylece 2/B arazilerinin satışı için gerekli alt yapıyı oluşturuldu.19 Nisan 2012 tarihinde 6292 sayılı “Orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanun” u çıkarıldı. 6183 SY. Madde 2/ B arazileri satın almak için bazı koşulların göz önünde bulundurulması gerekir. Bazıları şu şekildedir:2011 yılından önce arazinin kullanıcısı veya sahibi olarak olmak,Bu arazileri satın almak için idareye başvuru ve idarece belirlenen satış bedelini kabul etmek gerekmektedir.
Yazan : Av.Ş.İrem TANDOĞAR EKİNCİ
https://iremtandogarekinci.av.tr/wp-content/uploads/2024/01/logoson-1.png
İsmetpaşa Mah. Çiçek Sok. No: 17/3 MERKEZ / YALOVA
0312 911 19 00
0226 911 00 91
info@iremtandoğarekinci.av.tr

Takip Edin:

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Bu Site RA TASARIM Tarafından Hazırlanmış Ve Desteklenmektedir.

Copyright © Av. Ş. İrem TANDOĞAR EKİNCİ 2019 – 2024