info@iremtandoğarekinci.av.tr
0312 911 19 00
0226 911 00 91

Takip Edin:

MAKALE VE HABERLER

https://iremtandogarekinci.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/avukat-makale-bnr-736x720.jpg

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ,3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu , 7139 Sayılı Devlet Su İşleri genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Yönetmeliklerdir.

https://iremtandogarekinci.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/avukat-makale-bnr-736x720.jpg

İdare kamulaştırma kararı alınan taşınmaz için öncelikle satınalma usulüne uygun olarak taşınmaz maliki ile görüşür. Satınalma usulünde idare ile taşınmaz maliki arasında anlaşma sağlanamaması durumunda 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi uyarınca idare taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkesinde taşınmaz malikine Bedel Tespiti ve Tescil davası açar.

https://iremtandogarekinci.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/avukat-makale-bnr-736x720.jpg

Hukuki anlamda faiz, alacaklının nakdinden bir süre için yoksun kalması nedeni ile, nakdin kullanılması olanağını borçluya bırakması karşılığında elde ettiği, miktarı kanun ya da hukuki işlem ile belirlenmiş, para borçları açısından özel olarak düzenlenen, tahsil için zararın ve kusurun varlığı şart olmayan bir tür tazminat, bir medeni "semere(getiri)" veya "ivaz(karşılık)"dır.

https://iremtandogarekinci.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/avukat-makale-bnr-736x720.jpg

İrtifak hakkı, ayni hakların sahibine verdiği yetkilerden ikisini yani kullanma ve yararlanma yetkilerini içeren haktır. Hakkın içeriğini oluşturan bu yetkiler, kural olarak sınırlı niteliktedir. Şöyle ki, hakkın sahibi hakkın konusu olan eşyayı, ancak hakkın içeriğinde gösterilen şekilde kullanmak ya da ondan yararlanmak durumundadır.

https://iremtandogarekinci.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/avukat-makale-bnr-736x720.jpg

Kamulaştırmasız El Atma kavramı ilk defa 16.05.1956 gün ve E: 1956/1 K: 1956/6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı’nda bahsedilmiştir. Buna göre herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmaksızın; idarenin, özel mülkiyette bulunan taşınmazlara kişilerin mülkiyet hakkını kısıtlayacak şekilde fiilen müdahale etmesi olarak tanımlanmıştır.

https://iremtandogarekinci.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/avukat-makale-bnr-736x720.jpg

 Türk Borçlar Kanunu madde  470- Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Doktrinde ise eser sözleşmesi, ‘‘iş sahibinin ödemeyi taahhüt ettiği ücret karşılığında, müteahiddin bir eser meydana getirmeyi ve teslim etmeyi üstlendiği iki taraf için hak doğuran ve borç yükleyen bir sözleşme’’ şeklinde tanımlanmaktadır .

https://iremtandogarekinci.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/avukat-makale-bnr-736x720.jpg

Devletin, kamu tüzel kişilerin ya da özel ormanların ve bu ormanlara ait her türlü taşınmaz malın ormanlar ile ortak sınırlarını belirleyen kadastral işlemlere orman kadastrosu denir. Orman kadastrosu ile orman sınırları belirlenerek bir kadastral harita üzerinde gösterilir.

https://iremtandogarekinci.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/avukat-makale-bnr-736x720.jpg

Bu Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.

https://iremtandogarekinci.av.tr/wp-content/uploads/2024/01/logoson-1.png
İsmetpaşa Mah. Çiçek Sok. No: 17/3 MERKEZ / YALOVA
0312 911 19 00
0226 911 00 91
info@iremtandoğarekinci.av.tr

Takip Edin:

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Bu Site RA TASARIM Tarafından Hazırlanmış Ve Desteklenmektedir.

Copyright © Av. Ş. İrem TANDOĞAR EKİNCİ 2019 – 2024